زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

گرشخصی محکوم به پرداخت وجهی شده باشد وپرونده درمرحله اجراییه باشد وبه دلیل نداشتن وجه نقد دادخواست اعسارنماید وچندروزبعد ملکی را برای اد

۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲۳:۱۰ | 66 بازدید

پاسخ: مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که...

ادامه مطلب

  پرسش و پاسخ

مردی بر اثر تصادف رانندگی فوت نموده و دیهٔ پرداخت شده که حدودا ۲۰۰ میلیون بوده تماماً به همسر وی پرداخت شده و سایر وراث چیزی دریافت نکرده ا

۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳:۰۹ | 406 بازدید

یقینا همسر متوفی قبل از پرداخت دیه نسبت به ارائه دادخواست مطالبه مهریه و به اجرا گذاشتن آن اقدام نموده است و با توجه به اینکه مهریه زن...

ادامه مطلب

  پرسش و پاسخ

ارکان دادخواست

۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۵:۰۵ | 583 بازدید


یک دادخواست از 3ضلع اصلی خواهان (مدعی) خوانده و موضوع دادخواست تشکیل شده است.

الف - خواهان

خواهان یا مدعی شخصی است که از...

ادامه مطلب