🔸اجاره ممکن است در اثر درخواست ابطال یا فسخ یکی از دو طرف عقد یا جانشین آنان منحل شود.

🔸در این صورت چنانچه مستاجر همچنان مال الاجاره را در تصرف خود نگه دارد، موجر می‌تواند دعوای حقوقی تخلیه را اقامه نماید.کانال خانم وکیل

🔻مدارک و منضمات مورد نیاز:

۱- تصویر مصدق اجاره نامه (الزامی)

۲- تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری)

۳- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.

🔻در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

۱- شهادت شهود و مطلعین

۲- تحقیقات محلی

۳- معاینه محلی

۴- درخواست جلب نظر کارشناس

۵- شماره پرونده استنادی

۶- درخواست استعلام

۷- سایر دلایل و مستندات

  آموزشی