یقینا همسر متوفی قبل از پرداخت دیه نسبت به ارائه دادخواست مطالبه مهریه و به اجرا گذاشتن آن اقدام نموده است و با توجه به اینکه مهریه زن دین ممتاز تلقی شده و نسبت به همه دیون اولویت دارد،میباید قبل از تقسیم دیه یا هر مالی که از متوفی مانده است در صورت مطالبه زن نسبت به پرداخت آن دین (مهریه)اقدام شود.در صورتی که میزان مهریه با میزان دیه برابر یا بیش از آن باشد کل دیه به نفع همسر متوفی توقیف و پرداخت میگردد و دیگر نوبت به تقسیم دیه بین وراث نمیرسد.

  پرسش و پاسخ